top of page

PK cupe je kapela pocházející z Brna v České republice. Kapela vznikala od roku 1982, avšak oficiálně se ustavila až v roce 1984. Její název vychází z jedné nezapomenutelné jízdy vlakem, kdy byli členové takto pojmenováni paní průvodčí a znamená "Pěkní Kluci v Kupé". Jejich počáteční roky byly plné energických vystoupení, která

si získala věrnou fanouškovskou základnu a etablovala je jako sílu na místní hudební scéně.

Bohužel v roce 1987 přišla pro kapelu přestávka, když členové museli absolvovat povinnou vojenskou službu.

To znamenalo dočasný konec první fáze PK cupe, který na chvíli odložil jejich společnou hudební cestu. I když jejich vojenské období představovalo významné odchýlení od jejich hudebních aktivit, zkušenosti a osobní růst během této doby později ovlivnily jejich umělecký rozvoj.

Skok vpřed do roku 2017, PK cupe se znovu sjednotili, aby oslavili 50. narozeniny jednoho z členů, což vyvolalo nadšeně očekávané oživení kapely. Kapela se vrátila na scénu s novou energií, obnovující magii, která je

v minulosti učinila milovanou hudební entitou.

V roce 2022 se připojuje současný zpěvák a kapela tak získává svůj dnešní, definitivní zvuk.

PK cupe je uznávána pro svůj rozmanitý hudební styl, ve kterém se prolínají prvky rocku i alternativy. Jejich originální skladby zahrnují introspektivní texty a nakažlivé melodie, které rezonují u posluchačů.

Kromě toho PK cupe předvádí svou všestrannost tím, že interpretuje známé skladby, do kterých vkládá svůj jedinečný zvuk a styl.

Jejich hudbu předvádějí jak v češtině, tak v angličtině, což jim umožňuje oslovit širokou škálu posluchačů. Ať už zpívají emocionálně nabité balady nebo předvádějí energické rockové hymny, vystoupení PK cupe je charakterizováno vášní, autentičností a skutečnou láskou k hudbě.

Současní členové kapely

 

  • Ilja Pavlíček - zpěv

  • Ivo Hadroušek – kytara, zpěv

  • Martin Mareček – baskytara

  • Ivo Maňas – kytara, zpěv

  • Pavel Svoboda – bicí

ENG

PK cupe is a rock band from Brno in the Czech Republic. The band was formed in 1982, but was officially established in 1984. Their name comes from an unforgettable train ride, when the members were called by the conductor and means "Nice Boys in the Compartment". Their early years were filled with energetic performances that earned them a loyal fan base and established them as a force in the local music scene.

Unfortunately, a break came for the band in 1987, when the members had to do mandatory military service. This marked the temporary end of PK cupe 's first phase, which put their musical journey together on hold for a while. Although their military period represented a significant departure from their musical pursuits, the experiences and personal growth during this time later influenced their artistic development.

Jump forward to 2017, PK cupe reunited to celebrate one of the members' 50th birthday, sparking the band's much-anticipated revival. The band returned to the scene with new energy, recapturing the magic that made them a beloved musical entity in the past.

In 2022, the current singer joins and the band thus acquires its current, definitive sound.

PK cupe is recognized for its diverse musical style, which combines elements of rock and alternative. Their original compositions include introspective lyrics and infectious melodies that resonate with listeners. In addition, PK cupe showcases versatility by interpreting well-known songs infused with their unique sound and style.

They perform their music in both Czech and English languages, which allows them to reach a wide range of listeners. Whether singing emotionally charged ballads or performing energetic rock anthems, PK cupe's performance is characterized by passion, authenticity and a genuine love for music.

 

Members:

 

  • Ilja Pavlíček - vocals

  • Ivo Hadroušek – guitar, vocals

  • Martin Mareček – bass

  • Ivo Maňas – guitar, vocals

  • Pavel Svoboda – drums

5.jpg
bottom of page